• Anvendelse og gyldighet

Ethvert salg skjer i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 • Tilbud

Tilbud, hvor det ikke er angitt annen akseptfrist, er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato.

 • Bestillinger

Kun bestillinger, for hvilke det enten foreligger skriftlig ordrebekreftelse eller som er identisk med et gjeldende skriftlig tilbud fra Danmon Norge AS, er bindende.

 • Så fremt kjøper ikke kommer med innsigelser mot innholdet av ordrebekreftelsen innen 8 dager fra ordrebekreftelsens datering, er den inngåtte avtale bindende.
 • Levering og leveringstid
  • Levering skjer av Danmon Norge AS, og eventuell forsendelse skjer på den måte som Danmon Norge AS finner mest hensiktsmessig. Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Tap som følge av beskadigelse eller forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke. Den angitte leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge av streik, lock-out, brann, krig, mobilisering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, transporthindringer, eksport – eller importforbud, mangler ved eller forsinkelse ved leveranser fra underleverandører, og lignende forhold. Leveringstiden i slike tilfeller med det antall dager som tilsvarer hindringens varighet. Levering til den således utsatte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
  • Så fremt en leveringshindring forårsaket av en eller flere av de ovennevnte forhold kan påregnes å ville vedvare lenger enn 4 måneder, er så vel Danmon Norge AS som kjøper berettiget til å heve kjøpet uten at dette anses for mislighold.
  • Skyldes forsinkelsen andre årsaker enn angitt under pkt. 4.1, er kjøper berettiget til å heve kjøpet, såfremt forsinkelsen må betraktes som vesentlig og såfremt Danmon Norge AS ikke har foretatt levering senest 30 dager etter å ha mottatt skriftlig krav om det. Kjøper kan i ingen tilfeller kreve erstatning i tilfelle av forsinkelse uansett om forsinkelsen kan tilregnes Danmon Norge AS.
  • Danmon Norge AS er berettiget til å foreta dellevering og delfakturering så lenge Danmon Norge AS leverer den samlede bestilling innenfor leveringstiden.
 • Undersøkelser
  • Levert utstyr har gjennomgått undersøkelser og inspeksjon hos Danmon Norge AS’ leverandører eller hos Danmon Norge AS forut for levering.
  • Såfremt kjøper ønsker en mer omfattende avleveringsprøve, kan dette avtales særskilt med Danmon Norge AS, som i så fall er berettiget til et særskilt vederlag for dette.
  • Kjøper bærer egne omkostninger i forbindelse med testing og avleveringsprøve.
 • Reklamasjoner
  • Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig overfor Danmon Norge AS straks etter at kjøper har konstatert mangelen. For så vidt gjelder synlige feil og mangler skal reklamasjon fremsettes senest 8 dager etter leveringen og for så vidt gjelder skjulte feil og mangler, skal reklamasjon fremsettes senest 12 måneder etter leveringen. Kjøper er uberettiget til å reklamere etter utløpet av de nevnte frister.
  • I tilfelle av reklamasjon er kjøper uberettiget til å disponere over det leverte eller returnere dette til Danmon Norge AS uten Danmon Norge AS’ skriftlige godkjennelse. Har kjøper reklamert og viser det seg at det ikke foreligger en mangel som Danmon Norge AS bærer ansvaret for, har Danmon Norge AS rett til godtgjørelse for det arbeid og de omkostninger som reklamasjonen har påført Danmon Norge AS, i overensstemmelse med Danmon Norge AS’ til enhver tid gjeldende priser for slikt arbeid.
 • Mangler
  • Så fremt kjøper innenfor et tidsrom av 12 måneder fra leveringen dokumenterer at det er mangler ved det leverte, påtar Danmon Norge AS seg etter eget valg enten ved utbedring å bringe det leverte i forskriftsmessig stand eller uten kostnad for kjøper å ombytte den eller de mangelfulle varer ved levering av en mangelfri vare på de nærværende salgs- og leveringsbetingelsers anførte betingelser, dog forutsatt at defekte enheter etter Danmon Norge AS’ instruks returneres til Danmon Norge AS uten omkostninger for Danmon Norge AS. Såfremt utbedring, etter Danmon Norge AS’ skjønn, er mulig på kjøpers adresse og dette ønskes av kjøper, skjer transport i denne forbindelse for kjøpers regning. For nye enheter som inngår i forbindelse med en omlevering av mangelfulle varer, påtar Danmon Norge AS seg avhjelp av mangler/omlevering innenfor et tidsrom av 12 måneder fra leveringstidspunktet for den opprinnelige leveranse, dog minst i 3 måneder regnet fra tidspunktet for omleveringen.
  • I tilfelle av mangler ved det solgte, kan kjøper ikke gjøre andre rettskrav gjeldende enn de som er nevnt under 7.1. Kjøper kan ikke heve kjøpet eller kreve erstatning, med mindre det foreligger mangler som skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Danmon Norge AS’ side.
  • Danmon Norge AS’ forpliktelser i medhold av punkt 7.1 omfatter ikke mangler som følge av slitasje, usedvanlig bruk, overbelastning, mangelfullt vedlikehold eller betjening, endringer foretatt uten Danmon Norge AS’ skriftlige godkjennelse, reparasjoner eller justeringer utført av andre enn Danmon Norge AS. For så vidt angår slitedeler (så som antenner, batterier, disker og lignende) kan kjøper ikke gjøre mangelsbeføyelser gjeldende overfor Danmon Norge AS. Danmon Norge AS transporterer vederlagsfritt til kjøper eventuelle garantier eller mangelsbeføyelser som produsenten eller selgeren av slitdelene måtte ha ytet Danmon Norge AS.
  • Danmon Norge AS er ansvarsfri for ethvert direkte eller indirekte tap som kjøper måtte lide som følge av at levert program eller produkter hvori program inngår, inneholder virus.
  • I forbindelse med eventuelle periodiske eller permanente systemsammenbrudd, ved utbedring av feil og mangler eller ved alminnelig support, påtar Danmon Norge AS seg intet ansvar i forhold til tap av informasjon og data som inneholdt eller er lagret i systemet. Det er således kjøpers eget ansvar å ha implementert tilstrekkelige og forsvarlige back-up rutiner som sikrer og bevarer den nevnte informasjon og data.
 • Produktansvar, følgeskader m.v.
  • Ved skade på ting som etter sin art er bestemt til ervervsmessig benyttelse, er Danmon Norge AS ansvarlig etter nedenstående regler:

Danmon Norge AS er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som inntrer mens det leverte er i kjøpers besittelse. For øvrig er Danmon Norge AS kun ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre så fremt det bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av Danmon Norge AS eller andre som Danmon Norge AS har ansvaret for. Danmon Norge AS er ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper eller på produkter hvori disse inngår.

Danmon Norge AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. Danmon Norge AS’ ansvar kan videre ikke overstige kr 500.000, likesom Danmon Norge AS kun er ansvarlig i ett år fra leveringstidspunktet. I den utstrekning Danmon Norge AS måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde Danmon Norge AS skadesløs i samme omfang som Danmon Norge AS’ ansvar er begrenset i henhold til nærværende bestemmelse.

 • I tilfelle av personskade forårsaket av det leverte og i tilfelle av skade på ting, hvor den angjeldende gjenstand etter sin art normalt er bestemt til ikke-ervervsmessig benyttelse, er Danmon Norge AS ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
 • Hvis tredjemann fremsetter krav om erstatning mot en av partene i henhold til reglene om produktansvar, skal denne part straks underrette den annen om dette.
 • Dokumentasjon

Dokumentasjon, herunder tilbudsmateriale som er overlatt kjøper, må ikke kopieres, forevises eller gis videre til tredjemann uten Danmon Norge AS’ skriftlige samtykke.

 • Priser
  • Danmon Norge AS’ priser for leveranser i Norge er eksklusive m.v.a, andre avgifter, gebyrer, frakt og lignende, men inklusive toll.
  • Danmon Norge AS forbeholder seg rett til å etterregulere faktureringsprisen, såfremt valutakursen på betalingsdagen (forfallsdagen) avviker med mer enn +/- 1%. Videre forbeholder Danmon Norge AS seg rett til å regulere fakturaprisen i følgende tilfeller: Endringer i tolltariffer eller andre avgifter som inngår i Danmon Norge AS’ beregningsgrunnlag, og som inntreffer etter at Danmon Norge AS har bekreftet en ordre eller gitt et tilbud, og som øker Danmon Norge AS’ beregnede priser.
  • Valutakursdifferanse baseres på dagens kurs fra Danmon Norge AS’ bankforbindelse på betalingsdagen.

11.0        Betaling

11.1        Alle leveranser skjer mot kontant betaling. Så fremt det avtales eller de facto ytes kreditt, forbeholder Danmon Norge AS seg rett til å beregne morarenter, jf. den til enhver tid gjeldende rentelov.

11.2        Så fremt et fakturert tilgodehavende ikke betales i rett tid, forbeholder Danmon Norge AS seg rett til å holde andre ikke-leverte ytelser tilbake inntil kjøper har betalt alle restanser inklusive renter og omkostninger.

 • Reklamasjon berettiger ikke kjøper til å tilbakeholde betalingen for den angjeldende leveranse. Kjøper er uberettiget til å tilbakeholde noen del av kjøpesummen til sikkerhet for oppfyllelse av påståtte motkrav vedrørende andre leveranser.
 • Eiendomsforbehold

Danmon Norge AS forbeholder seg eiendomsretten til enhver leveranse inntil full betaling er foretatt.

 • Tvister

Enhver uenighet eller tvist mellom partene om forståelsen eller rekkevidden av disse salgs- og leveringsbetingelser eller om en konkret leveranse, skal avgjøres etter norsk rett.

 

 1. januar 2011